CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL

Recurso 16

Servizo de axuda no fogar (SAF)

Servizo de  Axuda no Fogar (SAF) está regulado na Ordenanza  municipal da prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Pontevedra publicada no Boletín Oficial de Pontevedra do 6 de maio de 2009. Está pensado para persoas que presentan problemas para facer as actividades básicas da vida diaria, polo que se lles proporciona atención directa no seu domicilio, facendo tarefas específicas que compensen a súa restrición de autonomía funcional.

atención que se pode prestar é:

  • Atención persoal: aseo e hixiene persoal, apoio e asistencia para erguerse e deitarse, mobilización  e orientación  espacio-temporal, control do réxime alimentario, supervisión da medicación…
  • Atención doméstica: limpeza da vivenda, merca de alimentos e outras compras, preparación de alimentos, lavado de roupa…
  • Atención psico-social e educativa: intervencións de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, da organización da economía doméstica, da afectividade, da convivencia, mellora de hábitos de orde e limpeza…
  • SAF modalidade A (Municipal)

Esta modalidade do Servizo de Axuda no Fogar está pensada para persoas que non teñan recoñecida a súa situación dacordo á Lei de Dependencia. Poderán solicitar o servizo persoas empadroadas no Concello de Pontevedra cunha limitación da autonomía persoal. Os Servizos Sociais Municipais de Atención Primaria serán os que determinen que o SAF será o recurso máis idoneo de atención.

A financiación deste SAF é exclusivamente con fondos municipais.

 

  • SAF modalidade B (Lei de Dependencia)

Para iniciar o procedemento de valoración da situación de dependencia, necesario para o acceso ás prestacións recollidas na Lei 39/2006, de Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación de Dependencia, pode acudir á Oficina de Servizos Sociais do Concello, onde se lle facilitará información e asesoramento ademais dos formularios de solicitude e outra información sobre a documentación necesaria para o inicio do expediente administrativo.

Vai destinado a persoas en situación de dependencia, con resolución do Programa Individual de Atención (PIA) que recolle a Lei, e no que se determina que o SAF é recurso máis idóneo. Á documentación aportada polo solicitante, o Concello adxunta un Informe Social que realiza o Traballador Social da Oficina de Servizos Sociais e que se remite á Delegación Provincial da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, organismo con competencias na valoración do grao e nivel de dependencia e na resolución das prestacións do Plan Individual de Atención.

Procedemento de solicitude de Dependencia (Consellería de Benestar)

Solicitude para o recoñecemento da situación de dependencia e o dereito ás prestacións do sistema

Deberás pedir unha cita coas traballadoras sociais municipais que che demandarán a documentación obrigatoria e iniciarán o expediente, no caso de ter dereito a este servizo. A tramitación deste servizo sempre é persoal.

Consulta toda a información en Atención ás necesidades básicas.

Aquí estamos!

986 850 398

 

Enderezo

Chalé de Fontoira

Rúa Xofre de Tenorio

 

Correo electrónico

benestarsocial@pontevedra.eu

 

Horario atención

Luns a venres, de 9 a 13 h